ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 ชั้น แบบ สนศ.263 8 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารตึก 5 ชั้น แบบ สนศ.505
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 13,392,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประตู 1 ประตู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หน้าเสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หน้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายชื่อโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..