ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 96 แยก 24  ซอยพัฒนาการ  20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10250 โทรศัพท์ 02-314-0344
         เดิมชื่อ “โรงเรียนเทศบาลบ้านป่า” สุเหร่าบ้านป่า (มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม) ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร

         เปิด เรียนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2476 มีเด็กมาเรียน 73 คนอายุต่างกันมากบางคนจะพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ แล้วก็มี โดยประชาชนในท้องถิ่นบริจาคทรัพย์และแรงงาน ร่วมกัน ก่อสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ กว้าง  6 เมตร ยาว 8  เมตร  จำนวน 1 หลัง มีลักษะณะแบบศาลาวัด ยกสูงจากพื้นดิน  1  เมตร  มีรั้วไม้ สูง 1 เมตรมี บันไดขึ้นลง 2 ทาง หลังคามุงจาก มอบให้กองการประถมศึกษา จัดตั้งเป็น โรงเรียนขึ้น ส่วนโต๊ะเก้าอี้สำหรับครู และนักเรียน ได้รับการสนับสนุน จากทางราชการ มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสวนหลวง 2” (สุเหร่าบ้านป่า)
         พ.ศ.2480 นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น อาคารเรียนเดิมคับแคบ และทรุดโทรมมาก ทางอำเภอจึงได้ซ่อมแซม และสร้างขยายออกไปอีก โดยเปลี่ยนเสาเป็นไม้เต็ง หลังคาจากเป็นหลังคาสังกะสี เพิ่มความยาวของตัวอาคารออก ไปจาก 8 เมตร เป็น 12 เมตร 
          พ.ศ. 2487 ทางราชการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองตัน 3” (สุเหร่าบ้านป่า) จนถึง พ.ศ. 2496 ทางราช การจึงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น  “โรงเรียนสุเหร่าบ้านป่า”
          พ.ศ.2498 นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก ห้องเรียนไม่เพียงพอ นางโสม นาคนาวา ได้อุทิศที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนแก ่ทางราชการ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2498 คณะครูและประชาชนจึงร่วมทุน ร่วมแรงกันย้ายอาคารเรียนเดิมมาปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่ เป็นอาคาร เรียน กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร 2 ชั้น ชั้นบนมีชานยื่นออกมาระหว่างกลาง กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร มีบันไดที่ชานทั้งสองข้าง ชั้นบนมีฝารอบแต่ยังไม่ มีบานหน้าต่าง ไม่มีฝากั้นห้อง (เป็นห้องโถง) ชั้นล่างทุบดินให้แน่นเป็นพื้น ไม่มีฝา หลังคามุงสังกะสี ไม่มีเพดาน
          พ.ศ.2508 โอนโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาล มาสังกัดเทศบาล กรุงเทพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2508 และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนเทศบาลสุเหร่าบ้านป่า
        
ประวัติโรงเรียน
           พ.ศ.2510-2511 สร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 2ชั้นจำนวน 4 ห้องเรียน  1  หลัง ส้วมนักเรียน กว้าง  1.50   เมตร ยาว 6   เมตรจำนวน 1 หลัง และบ่อน้ำบาดาล พร้อมอ่างล้างมือ จำนวน 1 บ่อ
          พ.ศ.2511 สร้างบ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลังเสาธงโรงเรียนและ
ประตู โรงเรียน
          พ.ศ.2512 ต่อเติมอาคารเรียน จาก 20 เมตร เป็น 24 เมตร 6 ห้องเรียนสร้างเสาธงความสูง 3 ช่วง ส้วมนักเรียนขนาด 6 ที่นั่ง และโรงกิจกรรม จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ.2521 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก“โรงเรียนเทศบาลสุเหร่าบ้านป่า”เป็น“โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์”สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 800 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง สร้างโรงครัว จำนวน 1 หลัง
          พ.ศ.2522 ขุดบ่อบาดาล ลึก 170 เมตร  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 64 เมตร สนามวอลเลย์บอล ขนาด  10 x 8  เมตร เขียนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 61 เมตร
        
ประวัติโรงเรียน
             พ.ศ.2523 สร้างอาคารเรียน ตึก 4 ชั้น 20 ห้องเรียนชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง
          พ.ศ.2528 ย้ายเสาธง และสร้างป้ายโรงเรียนหน้าโรงเรียน
          พ.ศ.2532 สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น แบบ สนศ.236 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น แบบ ศอ.143 ขนาด 6x13 เมตร จำนวน 1 หลัง ส้วมนักเรียน แบบ ศอ.61 10 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
          
ประวัติโรงเรียน
         พ.ศ.2536 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แบบ สนศ.263  8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมทางเชื่อมต่ออาคาร 3,4
          พ.ศ.2542 (28 ก.ย.) นายฮำต๊ะ นาคนาวา  อุทิศที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 83    ตารางวา สร้างโรงเรียนขยายโอกาส
          พ.ศ.2544 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นเป็นใต้ถุน โล่ง
          พ.ศ.2545 มูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง บริจาคเงิน 6,600,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเหมือนหลังแรก