ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ    
            ก.                 ก.  หมายถึง  กรุงเทพมหานคร
       สล.นว.       สล.  หมายถึง  สำนักงานเขตสวนหลวง
                                             นว.  หมายถึง  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์