พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ
   1. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
   4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
   5. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้เรียน ยึดหลักและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
   6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   7. ให้ความรู้แก่ชุมชนถึงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา


เป้าหมาย
เป้าหมาย
    1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    2. ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
    3. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    4. นักเรียนเกิดความตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
    5. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
    6. ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา