ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
          กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้เชิงประจักษ์ แล้วนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้จักพัฒนาตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน  การเข้าฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา และ นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกัน ตัดริบบิ้นเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
การแสดงละครวิทยาศาสตร์ในชุด “ครอบครัวหึ่งหั่ง” ของนักเรียนสายชั้นอนุบาล
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา มอบรางวัลให้ผู้แสดง
การแสดง SCIENCE DRAMA
นางสุนันท์ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบรางวัลให้ผู้แสดง
การแสดงชุด ระบบสุริยะ
การแสดงแฟชั่นโชว์ “ชุดรีไซเคิล”
สิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ และนางสาวณัฐณปภา ขวัญดีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ “ชุดรีไซเคิล”
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา มอบรางวัลให้นักแสดงและร่วมถ่ายภาพที่ระลึก “ชุดรีไซเคิล”
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา เยี่ยมชม และ ถ่ายภาพที่ระลึก
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา เยี่ยมชม และ ถ่ายภาพที่ระลึก
นางสาวจิราภรณ์ บุญกล่ำ ศึกษานิเทศสำนักการศึกษา เยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมฐานต่าง ๆ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งสิ้น 36 ฐาน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,13:35   อ่าน 546 ครั้ง