ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)
              เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๓๗  ประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของนักเรียน การส่งเสริมสุขภาพนักเรียนเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นในโรงเรียนเพราะการที่เด็กมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้น  จะส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาการที่ดี  ในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆ แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๐ คน

คุณครูสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง ให้เกียรติเป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะครูและนักเรียน
คุณครูธณัฐสนันท์ สุวรรณเพชร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
สิบเอกวีรชาติ ทิชาชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)
คุณครูธณัฐสนันท์ สุวรรณเพชร แจกแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ก่อนรับการอบรม
นักเรียนตังใจทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ให้ความรู้เรื่องฟัน โดย ทันตแพทย์หญิงชญาดา เตชะแสนศิริ
ตัวแทนนักเรียนร่วมสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีโดยมี ทพญ.ชญาดา เตชะแสนศิริ คอยแนะนำ
ให้ความรู้เรื่องยา โดยเภสัชกร นางสาวลัดดา ประพันธ์วัฒนสุข
ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมการตอบคำถามเรื่องยา
นางสาวเมทินี ไตรพิพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ ให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต
ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เรื่องทักษะชีวิต
ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถาม เรื่องทักษะชีวิต
นางสาวจรรยาภรณ์ บุญสุวรรโณ พยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตัวแทนนักเรียนสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ที่กระดูกแขนหัก โดยมีวิทยากรคอยแนะนำ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,10:54   อ่าน 750 ครั้ง