ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
              กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  สนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,14:20   อ่าน 696 ครั้ง