ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนันทา พิไลกุล
ครู คศ.3

นางสาวจินดานุช นามโคตร
ครู คศ.2

นางนฤมล สุวรรณโอสถ
ครู คศ.1

นางสาวพิมพิลา ศรีคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจูรีภรณ์ แฝงราช
ครูผู้ช่วย