ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวลุฎา จันทร์ถนอมแสง หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนันทา พิไลกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวจินดานุช นามโคตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางนฤมล สุวรรณโอสถ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพิมพิลา ศรีคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจูรีภรณ์ แฝงราช
ครูผู้ช่วย