ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวตวงทอง ศรีใส(สายชั้น ป.6)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภณภัญ บุญเจริญ (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.3

นางสาววิภากร นัยวัฒน์ หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครู คศ.3

นางทิพสุดา สร้อยนาค หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครู คศ.2

นางสาวปวรรณ นะนาม(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา อินต๊ะรักษา(สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา ปานทอง (สายชั้นป.3)
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ จันทะคีรี (สายชั้น ป.4)
ครูผู้ช่วย