กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพสุดา สร้อยนาค หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางภณภัญ บุญเจริญ (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปวรรณ นะนาม(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปัทมา ปานทอง (สายชั้นป.3)
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ จันทะคีรี (สายชั้น ป.4)
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชธิดา สงวนศิลป์ (สายชั้น ป.4)
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ เริ่มภักดี (สายชั้น ป.1)
ครูผู้ช่วย