กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางทิพสุดา สร้อยนาค หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางภณภัญ บุญเจริญ (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปัทมา ปานทอง (สายชั้นป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรวรรณ จันทะคีรี (สายชั้น ป.6)
ครู คศ.1

นางสาวนุชธิดา สงวนศิลป์ (สายชั้น ป.4)
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร โคเวียง (สายชั้นป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางรศิกาญจน์ วีรธัญญาสิทธิ์ (สายชั้นป.6)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2