ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวตวงทอง ศรีใส(สายชั้น ป.6)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางภณภัญ บุญเจริญ (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภากร นัยวัฒน์ หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางทิพสุดา สร้อยนาค หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวรรณ นะนาม(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวปัทมา ปานทอง (สายชั้นป.3)
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ จันทะคีรี (สายชั้น ป.4)
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอนงค์ ชมภูเขา (สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย