การศึกษาพิเศษ

นางนิ่มนภา พันธ์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวอุตสาห์ เสมียะ
ครู คศ.1

นางสาวอุไรวรรณ สาขะมุติ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี ป้องญาติ
ครูผู้ช่วย