แนะแนว และการเรียนร่วม

นางเพชรรุ่ง หันผักแว่น
ครู คศ.3
หัวหน้าแนะแนว และการเรียนร่วม

นางนิ่มนภา พันธ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวอุตสาห์ เสมียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ สาขะมุติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี ป้องญาติ
ครูผู้ช่วย