ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด

นางจิราภรณ์ พวงพันธ์บุตร(สายชั้น ป.5)
ครู คศ.3
หัวหน้าห้องสมุด