วิทยากรอิสลาม

นายสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง

หัวหน้าวิทยากรอิสลาม

นายสมศักดิ์ เดวี

นายอภิชาติ นิสวงษ์

นายประเสริฐ มูซอ