เจ้าหน้าที่ห้องธุรการ

นางสาวปิยฉัตร์ หลำเบ็ญสะ
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางพรรณี ทรงศิริ
พี่เลี้ยง

นางสาวพิรดา เเสงขัติ
เจ้าพนักงานธุรการ