ครูพี่เลี้ยง

นางอำนาด แตงโสภา

นางอัญชลี บุญจั่น

นางปนัดดา มีปาน

นางสาวอุษา ขุนทอง