พนักงานสถานที่

นายบุญมี พิพิธกุล

หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายสุนทร อินอ่วม