ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวเบญจวรรณ แก้วสายฟ้า (สายชั้นป.2)

นางสาวณัฐิวรรณ เอี่ยมละม่อม (สายชั้นอนุบาล2)

นางสาวดวงกมล เพ็งรัศมี (สายชั้นอนุบาล2)

นางสาวสูไรดา เปาะยา (สายชั้น ป.3)