ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวอชิรญา ทองมูล (สายชั้น ป.2)

นางสาวมัณฑนา ยี (สายชั้น ป.1)

นางสาววิชุตา สดใส (สายชั้น ป.1)

นางสาวอารีนา หะมะ (สายชั้น ป.3)

นางสาวณิชมน ยูเต๊ะ (สายชั้นป.3)

นางสาวปวีณา ยูโซ๊ะยากอ (สายชั้นป.2))

นางสาวอรทัย ประเสริฐอาภา (สายชั้นอนุบาล 1)

นางสาวจัสมินท์ จงรักษ์ (สายชั้นอนุบาล 1/2)

นางสาวนูรีฮา ดอคอย(สายชั้นอนุบาล 1/3 1)

นางสาวรอฮานา สุเร็ง (สายชั้นอนุบาล 2/1)