ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปรีชา ผลหมู่ หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชวนพิศ ตุ้มทอง (สายชั้น ป. 3)
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภรณ์ นิตย์มี (สายชั้น ป.2)
ครู คศ.3

นางสาวมารีนา รื่นสุข(สายชั้นป. 5)
ครู คศ.2

นางลำไพร ระเริง(สายชั้น ป. 1)
ครู คศ.2

นายกฤษนที บุญล้อม หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ หนูเสริม หัวหน้าสายชั้น ป. 4
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ ผลหมู่ (สายชั้น ป.4)
ครู คศ.2