กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปรีชา ผลหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุภาภรณ์ นิตย์มี (สายชั้น ป.2)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมารีนา รื่นสุข(สายชั้นป. 5)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางลำไพร ระเริง(สายชั้น ป. 1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวศิริรัตน์ หนูเสริม หัวหน้าสายชั้น ป. 4
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางกรรณิการ์ ผลหมู่ (สายชั้น ป.4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมพาภรน์ เกตุทำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารารัตน์ มิรัตนไพร (สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย