กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐกันย์ชร ทวีกายุจันทร์ (สายชั้นป.3)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุภาภรณ์ นิตย์มี (สายชั้น ป.2)
ครู คศ.3

นายปรีชา ผลหมู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางลำไพร ระเริง(สายชั้น ป. 1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมารีนา รื่นสุข(สายชั้นป. 5)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริรัตน์ หนูเสริม หัวหน้าสายชั้น ป. 4
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกรรณิการ์ ผลหมู่ (สายชั้น ป.4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมพาภรน์ เกตุทำ (สายชั้นป.2)
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ มิรัตนไพร (สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5