ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ/ภาษาจีน/ภาษาต่างประเทศ

อ.ธราดล นาคนาวา (ครูภาษาอาหรับ)

อ.นัฐริดา ลาตีฟี (ครูภาษาอาหรับ)

อ.อลิสา ผดุงล้อม (ครูภาษาจีน)

Miss Jezene Gay Juayno (ครูภาษาต่างประเทศ)

Miss Aimee De Rosa(ครูภาษาต่างประเทศ)