ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเวธกา หนูเพ็ชร(สายขั้น ป.6)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกิ่งแก้ว สานิสี(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ศรีชัยยา(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ เมืองฤทธิ์(สายชั้นป.5)
ครู คศ.2

นางสาวนุชรา สายสุด(สายชั้น ป.4)
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ดำเนิน( สายชั้นป.3 )
ครู คศ.1

นางโสมไสว ธนเศรษฐ์ชูสกุล (สายชั้น ป.1)
ครูผู้ช่วย