กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเวธกา หนูเพ็ชร(สายขั้น ป.6)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกิ่งแก้ว สานิสี(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ศรีชัยยา(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุรีรัตน์ เมืองฤทธิ์(สายชั้นป.5)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศิริพร ดำเนิน( สายชั้นป.3 )
ครู คศ.1

นางโสมไสว ธนเศรษฐ์ชูสกุล (สายชั้น ป.1)
ครูผู้ช่วย