กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเวธกา หนูเพ็ชร(สายขั้น ป.6)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิ่งแก้ว สานิสี(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวนีย์ ศรีชัยยา(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอุทิต วงศ์ว่องไว (สายชั้นป.3)
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีรัตน์ เมืองฤทธิ์(สายชั้นป.5)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิริพร ดำเนิน (สายชั้นป.3 )
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางโสมไสว ธนเศรษฐ์ชูสกุล (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวแสงเดือน จันทร์สินธ์ (สายชั้น ป.6)
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ เริ่มภักดี (สายชั้นป.1)
ครูผู้ช่วย