กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวดาหรา เห่งพุ่ม(สายชั้นป.6)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุกัญญา ร่วมรักษ์(สายชั้น ป.4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจรรยา อับดุลลากาซิม(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายธรรมรัฐ บัวขาว (สายชั้น ป.5 )
ครู คศ.3

นายเอกนรินทร์ รุ่งเรือง ( สายชั้น ป.4 )
ครู คศ.2

นางสาวปวรรณ นะนาม (สายชั้นป.1)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวธณัฐสนันท์ สุวรรณเพชร
ครู คศ.1