ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภาสกร ศรีวิเชียร(สายชั้น ป.5)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ราษฎร์กลาง(สายชั้น ป.4)
ครู คศ.2

นายธนกร มหาชูสกุล(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2