กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ราษฎร์กลาง(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนกร มหาชูสกุล(สายชั้น ป.5)
ครู คศ.2