ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุษณีย์ ปลอดสัย (หัวหน้าสายชั้น ป.3)
ครู คศ.3

นางสาววรินทราพร ธรรมประชา(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.3

นางสาวจิฬาภรณ์ สารพรม(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกันย์ชร ทวีกายุจันทร์(สายชั้น ป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายวัชรวิทย์ เลิศดุลย์ (สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย