กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอุษณีย์ ปลอดสัย (หัวหน้าสายชั้น ป.3)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิฬาภรณ์ สารพรม(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกันย์ชร ทวีกายุจันทร์(สายชั้น ป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายวัชรวิทย์ เลิศดุลย์ (สายชั้น ป.5)
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุรอัชวานี มาหะมะสมาน (สายชั้น ป.2)
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณปัญญา (สายชั้น ป.3)
ครูผู้ช่วย