กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิฬาภรณ์ สารพรม(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอุษณีย์ ปลอดสัย (สายชั้น ป.3)
ครู คศ.3

นายวัชรวิทย์ เลิศดุลย์ (สายชั้น ป.5)
ครู คศ.1

นางสาวนุรอัชวานี มาหะมะสมาน (สายชั้น ป.2)
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณปัญญา (สายชั้น ป.3)
ครู คศ.1

นางสาวอนัฐพร พานพินิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2