ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอุทิต วงศ์ว่องไว
ครู คศ.3

นางสาวนัยนา ศรีษะมน (สายชั้น ป.4 )
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวแสงเดือน จันทร์สินธ์ (สายชั้น ป.6)
ครู คศ.1

นางสาวธณัฐสนันท์ สุวรรณเพชร (สายชั้น ป.1)
ครู คศ.1

นางสาวอนัฐพร พานพินิจ (สายชั้น ป.5)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธนัชพร โคเวียง (สายชั้นป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภา มูณละศรี (สายชั้น ป.6)
ครู คศ.2