กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนัยนา ศรีษะมน (สายชั้น ป.4 )
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภา มูณละศรี (สายชั้น ป.6)
ครู คศ.2