ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมจันทร์ กิริมิตร(สายชั้น ป.1)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังคณา ลังประเสริฐ(สายชั้น ป.4)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีรัตน์ เกิดเกตุ(สายชั้น ป.5)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศศิมาภรณ์ ภูพิงคาร(สายชั้น ป.3)
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ พละศักดิ์(สายชั้น ป.6)
ครูผู้ช่วย