กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังคณา ลังประเสริฐ(สายชั้น ป.4)
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชมจันทร์ กิริมิตร(สายชั้น ป.5)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุรีรัตน์ เกิดเกตุ(สายชั้น ป.2)
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศศิมาภรณ์ ภูพิงคาร(สายชั้น ป.3)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุดารัตน์ พละศักดิ์(สายชั้น ป.6)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1