คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพธน ทรัพย์พจน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา อารีบี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สะและหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา อมราศรัยศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางประคองเคียง นุ่มนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว ช่างแกะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา นาคนาวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางซอฟิซะ อับดุลลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก นาคนาวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภาสกร ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ พุ่มเพ็ชร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด นาคนาวา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอีซา ยะลาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ