คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวชิราภรณ์ กายงค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวิน นาคนาวา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรินทร์ อะหมัดตอเฮด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา อมราศรัยศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธาดา ปานนพภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริชัย อับดุลลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ อับดุลลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี เซ็นหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรรจิรา ซอฮาซัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางภณภัญ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ บีดินและ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอีซา ยะลาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ