ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐชยา พุฒศรี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพามณี วงศ์สุเมธ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรุตา อับดุลเล๊าะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิตติยากร ปานนพพา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีน่า วาเด็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา หอมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรพรรณ ศิริพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำฝน กนกวานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปันรีย์ ทัดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/2